Een goede service begint bij het eerste contact

Heeft u vragen over onze services? Wij staan graag voor u klaar. Gelieve te kiezen hoe wij contact met u moeten opnemen, vul de hiervoor noodzakelijke velden (met * gemarkeerd) in en klik vervolgens op „Formulier verzenden“.

Hoe moeten wij contact met u opnemen?

Aanhef

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het opnemen van contact. De gegevens worden vooral niet gepubliceerd. Overigens geldt ons Privacybeleid

Dit is gemakkelijk voor u – beantwoord de volgende veiligheidsvraag:

Hoeveel is 10 min twee?


Contact

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Germany
+49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
Email

Privacybeleid

A. Algemene informatie

1. Verantwoordelijke instantie en contactgegevens

Verantwoordelijk voor deze internetpagina's is

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf

Meer informatie over onze onderneming en contactgegevens vindt u in ons impressum.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Althammer & Kill GmbH & Co. KG
c/o myhive Alto Medienhafen
Kesselstraße 3
40221 Düsseldorf
T + 49 211 936748-0
F + 49 211 936748-48
kontakt-dsb@althammer-kill.de

REMEX GmbH treedt op als enig aanspreekpunt voor de betrokkenen en is verantwoordelijk voor de informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13 en 14 algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen overeenkomstig art. 24, 32 .

2. Verklaring over gedeelde verantwoordelijkheid

REMEX GmbH en haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen dragen op veel gebieden de gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 van de AVG.

In het kader van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn REMEX GmbH en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen overeengekomen wie van hen verantwoordelijk is voor welke verplichtingen in het kader van het gegevensbeschermingsrecht (in het bijzonder informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13, 14 AVG). In het kader van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn REMEX GmbH en de betrokken dochteronderneming of gelieerde onderneming gezamenlijk verplicht om de volgens art. 13, 14 AVG vereiste informatie toegankelijk te maken. De ondernemingen verstrekken de respectieve aangezochte onderneming de nodige informatie over hun werkterrein. De bedrijven stellen elkaar onverwijld in kennis van de door de betrokkenen ingeroepen rechtsmiddelen en verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om op verzoeken om informatie te kunnen reageren. De rechten inzake gegevensbescherming kunnen tegen alle betrokken ondernemingen worden ingeroepen. Bovendien kunnen sommige verwerkingen resulteren in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van REMEX-ondernemingen of met derden. Deze worden behandeld in het kader van de respectieve verwerking (deel B).

3. Gegevenscategorieën, doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), alsmede alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt bepaald door de dienst of informatie die u hebt geselecteerd.

In het algemeen verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam, voornaam, aanhef
 • E-mail adres
 • Communicatiegegevens (IP-adres, apparaatinformatie)
 • Gebruiksgegevens (bezochte websites, toegangstijden, interesse in inhoud)
 • Adres
 • Telefoon

De specifieke gegevensverzamelingen en verwerkingen zijn te vinden in de afzonderlijke verwerkingen (deel B), alsmede in de respectieve bepalingen van onze contractuele documenten.

4. Ontvanger van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen door aan derden:

 • De doorgifte vindt plaats ter voldoening aan een wettelijke verplichting op grond waarvan wij verplicht zijn de gegevens te melden of door te geven.
 • Gegevens worden doorgegeven aan externe bedrijven die namens ons optreden als verwerkers of die namens ons optreden (dit betreft bijvoorbeeld koeriers- en logistieke bedrijven, callcenters, externe computercentra, EDP- en IT-toepassingen, websitebeheer, auditdiensten, kredietinstellingen, gegevensverwijdering, enz.)
 • De overdracht van gegevens aan derden vindt plaats op basis van uw toestemming.
 • De gegevens worden doorgegeven ten behoeve van de afwikkeling van een contractuele relatie met u overeenkomstig art. 6 (1) para 1 lit. b AVG (bijv. aan een verbonden onderneming binnen de groep (vgl. punt 2) of een onderaannemer of aan een logistiek bedrijf).

5. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

In principe verwerken en bewaren wij uw gegevens alleen voor de duur van onze zakelijke relatie, met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van het contract, alsmede de wettelijke bewaartermijnen.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden zij regelmatig gewist, tenzij hun - tijdelijke - verdere verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de hierboven opgesomde doeleinden uit hoofde van een dwingend rechtmatig belang.

Voor zover voor afzonderlijke verwerkingen van persoonsgegevens andere termijnen voor het wissen van gegevens nodig zijn, worden deze vermeld in de beschrijving van de afzonderlijke verwerkingen in deel B.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een order/contract van of met u, indien dit wettelijk vereist is (bv. rapportageverplichtingen onder de belastingwetgeving), indien er passende gegevensbeschermingsniveaus bestaan of indien u ons uw toestemming heeft gegeven.

De verwerking van uw gegevens in een derde land kan ook plaatsvinden in verband met de inschakeling van dienstverleners in het kader van een verwerking in opdracht. Als er geen besluit van de EU-Commissie is over een passend niveau van gegevensbescherming voor het land in kwestie, zullen wij er door middel van passende contracten voor zorgen dat uw rechten en vrijheden op passende wijze worden beschermd en gewaarborgd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke beschrijvingen van de verwerkingen in deel B.

Informatie over de passende of toereikende waarborgen en de mogelijkheid om daarvan een kopie te krijgen, kan op verzoek worden verkregen.

7. Uw rechten als betrokkene

Op verzoek zullen wij u schriftelijk of elektronisch meedelen of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen (art. 15 AVG) en uw verzoeken om verwijdering (art. 17 AVG), correctie (art. 16 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en doorgifte (art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens onderzoeken en uitvoeren indien aan de vereisten is voldaan.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG). Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Instructie over het recht van verzet

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van art. 6 para 1 zin 1 lit. f AVG(gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) of op grond van art. 6 para.1 zin 1 lit. e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wij zullen de persoonsgegevens dan in ieder geval niet langer verwerken voor direct marketing of daarmee verband houdende profileringsdoeleinden en ook niet voor andere doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. In dat geval moet u uw bezwaar motiveren op basis van uw specifieke situatie.

Hetzelfde geldt indien u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens en u deze toestemming wenst in te trekken. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst per e-mail of brief intrekken.

B. Individuele verwerking

1. Logboekregistratie

Bij het gebruik van de website worden bepaalde verbindingsgegevens en gegevens die door uw internetbrowser worden verstrekt, tijdelijk opgeslagen. De volgende gegevens worden geregistreerd voor de werking van de website:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Besturingssysteem van de oproepende computer
 • Browserversie van de oproepende computer
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van de opvraging
 • Verzonden datavolume
 • Verwijzende URL
 • Loggen van verbindingen

Het verzamelen van gegevens en de verwerking van de logbestandinformatie gebeurt op basis van ons rechtmatig belang en met het oog op de beveiliging van ons online-aanbod. De logbestandinformatie wordt anoniem opgeslagen nadat de sessie is beëindigd.

2. Contactformulier / informatie bestelling

In het belang van de communicatie met klanten en belangstellenden bieden wij op onze website een contactformulier aan dat u kunt gebruiken om informatie over onze producten aan te vragen of om in het algemeen contact met ons op te nemen. Naast de vrijwillige informatie en de inhoud van uw bericht, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

Salutatie
Naam
Voornaam
E-mail adres

Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te verwerken, u correct te antwoorden en u een antwoord te sturen. Vragen die via het contactformulier worden ontvangen, worden als e-mail opgeslagen en regelmatig gecontroleerd om te zien of gegevens kunnen worden gewist. Indien gegevens niet langer nodig zijn in het kader van een klant- of belanghebbenderelatie of indien een tegenstrijdig belang van de klant prevaleert, zullen wij de desbetreffende gegevens uiterlijk na 180 dagen wissen, voor zover dit niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Voor zover het contact wordt opgenomen met het oog op het aangaan van contractuele betrekkingen, is artikel 6, para. 1, lit. b), van de AVG de rechtsgrondslag.

3. Abonnement op de nieuwsbrief

Op onze internetpagina's heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven. Wij sturen nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen met promotionele informatie alleen met toestemming van de ontvangers of met wettelijke toestemming. Nieuwsbrieven bevatten informatie over onze diensten en onze bedrijven, alsook nieuws uit de sector.

Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in proces: Na uw registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief volstaat het uw e-mailadres en uw voor- en achternaam in te voeren. Uw inschrijving voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de aanbieder van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 AVG in combinatie met § 7 para. 2 Nr. 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) of op basis van de wettelijke toestemming in overeenstemming met § 7 para. 3 UWG. De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 para.1 lit. f AVG. Wij hebben belang bij het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons tevens in staat stelt toestemming te bewijzen.

U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze rechtmatige belangen, alvorens ze te wissen om te kunnen bewijzen dat eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen.

4. Matomo

Op onze websites gebruiken wij een versie van Matomo die op onze eigen servers is geïmplementeerd. Dit is een open source analysesoftware voor de statistische evaluatie van de bezoekerstoegang. Met behulp van deze analyse willen wij met name begrijpen welke van onze pagina's worden geraadpleegd en hoe vaak, maar niet door wie ze worden geraadpleegd. De implementatie van Matomo op onze server maakt geen gebruik van cookies. Wij slaan alleen geanonimiseerde gebruikersgegevens op voor het verzamelen van algemene statistische waarden, zonder een uitgebreide analyse van het gebruikersgedrag.

Een uitgebreide analyse van het gedrag van de gebruikers is evenmin mogelijk omdat de verzamelde gegevens geanonimiseerd zijn. Het IP-adres dat bij de server log-in wordt doorgegeven, wordt op onze server geanonimiseerd voordat het naar de Matomo installatie wordt doorgestuurd en vervangen door een willekeurig IP-adres. Het is niet mogelijk om het IP-adres op basis van de geanonimiseerde gegevens te achterhalen, omdat de tijdelijke invoer tijdens de installatie van Matomo wordt gerandomiseerd.

Het doel van de verwerking is de statistische analyse van het gebruikersgedrag om de functionaliteit van onze websites te optimaliseren. Ons legitiem belang ligt in de verbetering van onze website.

De wettelijke basis voor het gebruik van Matomo is Art. 6 para. 1 set 1 lit. f AVG.

5. Klantportal

Links op onze website brengen u naar de login/registratie respectievelijk aanvraagpagina van het REMEX PRO klantenportaal. De aldaar op https://remex-pro.de/policy vermelde informatie inzake gegevensbescherming is van toepassing.

C. Overzicht cookies

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Wij maken ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om een afdoende verbinding tussen u en onze website tot stand te brengen. Daarvoor wordt enkel en alleen een toevallig getal opgeslagen. De sessiecookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Fe_typo_user
Sessiecookie voor Typo3-gebruikersbeheer
Deze cookie is alleen relevant voor de webbeheerders. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

REMEX GmbH // Sectie REMEX Processing