REMEX Processing

Gegevensbeschermingsverklaring

Wij zijn blij dat u een bezoek brengt aan onze website en bedanken u voor uw interesse.

Gegevensbescherming is voor ons niet slechts een wettelijke verplichting, maar een belangrijk instrument om de transparantie te vergroten in onze dagelijkse omgang met uw persoonlijke gegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna kortheidshalve 'gegevens') is belangrijk voor ons. Hieronder willen we u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens bij uw bezoek aan ons internetplatform en het gebruik van de aanbiedingen aldaar vergaard en daaropvolgend door ons verwerkt of gebruikt worden. Tevens lichten we toe welke aanvullende beschermende maatregelen we in technisch en organisatorisch opzicht hebben genomen.

 

1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Verantwoordelijke in de zin van art. 4 par. 7 AVG is REMEX GmbH; zie hiervoor onze contactgegevens in de Juridische informatie (Impressum).

Belaste dienstverleners

De algemene beschikbaarstelling en het onderhoud van onze websites en e-mailsystemen worden gerealiseerd met ondersteuning van IT-dienstverleners; dezen werken in onze opdracht en kunnen hierdoor evt. uw gegevens in de daarvoor noodzakelijke omvang inzien (ontvangen).

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de bewaking en naleving van de gegevensbescherming is onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming. Deze informeert u graag nader over het onderwerp gegevensbescherming. Zijn contactgegevens:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: kontakt-dsb@althammer-kill.de

 

2 Vergaring en gebruik van uw gegevens

De omvang van en soort vergaring en gebruik van uw gegevens verschillen naargelang van de vraag of u ons aanbod alleen bezoekt voor het verwerven van informatie of dat u gebruikmaakt van de door ons aangeboden prestaties.

In het geval dat we voor afzonderlijke functies/onderdelen van ons aanbod een beroep doen op een daarmee belaste dienstverlener, of wanneer we uw gegevens voor promotionele doeleinden zouden willen gebruiken, informeren we u hieronder gedetailleerd over het hoe en wat daarvan. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de termijn gedurende welke uw gegevens bewaard blijven.

Uw gegevens worden voor de rest uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Informatief gebruik

Voor het informatief gebruik van onze websites vergaren we uitsluitend de persoonlijke gegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons verstrekt, zoals:

 • IP-adres
 • Datum en kloktijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • De overgedragen hoeveelheid data en de toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden enz.)
 • De website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Type browser / versie / taal
 • Besturingssysteem en de gebruikersomgeving daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

We hebben de bovengenoemde gegevens technisch nodig om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De opslagtijd van deze gegevens (logs) wordt bepaald door de webserviceprovider 1&1 Internet SE. De logs worden maandelijks door 1&1 voor statistische doeleinden met analysesoftware verwerkt en na 56 dagen gewist.

Contactformulier

U kunt met ons contact opnemen met behulp van een contactformulier. De uit het contactformulier verworven gegevens (aanspreektitel, achternaam, voornaam, evt. firma, e-mailadres, evt. straat en huisnummer, evt. postcode, evt. plaats, evt. telefoon, evt. telefax) en uw bericht worden door ons uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden echter bewaard indien u als resultaat van het opnemen van contact een overeenkomst met ons sluit. In dit geval is de gegevensverwerking nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Uw gegevens worden gewist wanneer deze na de uitvoering van de overeenkomst niet meer bewaard hoeven te blijven, tenzij wettelijke bewaarplichten ons tot een langere bewaartermijn dwingen.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Per e-mail contact opnemen met medewerkers

U kunt met ons contact opnemen door ons een e-mail te sturen. De mail kunt u bijvoorbeeld aan info@remex.de of een gepersonaliseerd e-mailadres van onze medewerkers sturen. De gegevens die we in het kader van uw e-mail aan ons ontvangen (bijv.: uw naam en e-mailadres en ook uw bericht zelf), gebruiken we alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden echter bewaard indien u als resultaat van het opnemen van contact een overeenkomst met ons sluit. In dit geval is de gegevensverwerking nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Uw gegevens worden gewist wanneer deze na de uitvoering van de overeenkomst niet meer bewaard hoeven te blijven, tenzij wettelijke bewaarplichten ons tot een langere bewaartermijn dwingen.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet door ons worden gegarandeerd..

Newsletter

Wanneer u onze Duitstalige Newsletter wenst te ontvangen, wordt u verder geleid naar de website https://remex-solutions.de/newsletter/newsletter-anmeldung. Wanneer u zich wilt aanmelden voor onze Engelstalige Newsletter, wordt u verder geleid naar de website https://remex-solutions.de/en/newsletter/newsletter-subscription.

Voor aanmelding bij onze e-mail-Newsletterdienst hebben we naast uw toestemming in het kader van de wettelijke gegevensbescherming het e-mailadres nodig waarnaar we de Newsletter moeten versturen. Eventuele andere gegevens (aanspreektitel, achternaam) gebruiken we om ons persoonlijk tot u te richten en de inhoud van de Newsletter vorm te kunnen geven.

Voor het verzenden van de Newsletter maken we gebruik van de zgn. double-opt-in-procedure; d.w.z., we sturen u de Newsletter pas toe wanneer u daaraan voorafgaand uw aanmelding bevestigt via een link in een bevestigingsmail die we u voor dit doel toesturen. Hiermee willen we er zeker van zijn dat alleen uzelf u als de eigenaar van het opgegeven e-mailadres kunt registreren voor de Newsletter. U dient na ontvangst van de bevestigingsmail uw aanmelding binnen een bepaalde termijn te bevestigen; doet u dit niet, dan wordt de aanmelding automatisch uit onze databank verwijderd.

U kunt uw abonnement op onze Newsletter te allen tijde opzeggen.

Ofwel via de volgende link:

Of door op de desbetreffende link aan het eind van de Newsletter zelf te klikken.

Uw gegevens worden voor het toesturen van de Newsletter doorgegeven aan onze dienstverlener BDesign GmbH (adres: Kaninenberghöhe 50, 45136 Essen, Deutschland; info@bdesign.de).

Bestelformulier

U kunt desgewenst kosteloos informatiemateriaal bestellen via onze Engels bestelpagina  .

De uit het bestelformulier verworven gegevens (aanspreektitel, achternaam, voornaam, evt. firma, e-mailadres, evt. straat en huisnummer, evt. postcode, evt. plaats, evt. telefoon, evt. telefax) worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Na uw bestelling sturen we u het aangevraagde informatiemateriaal toe. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

3 Gebruik van cookies

Voor onze websites maken van gebruik van de cookie-techniek. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze internetsites door onze webserver naar uw browser verstuurd en door de laatste op uw computer voor een latere oproep opgeslagen worden. Cookies maken ons internetaanbod alles bij elkaar gebruikersvriendelijker en effectiever.

Deze websites maken in de volgende omvang gebruik van cookies:

 1. Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
  • Geen
 2. Permanente cookies (gebruik beperkt in de tijd)
  • Fe_typo_user
   Deze cookie is alleen relevant voor webbeheerders. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.
 3. Third-Party Cookies (cookies van derden)
  • Geen

Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op; hiermee kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie toegewezen worden. Op deze manier kan uw computer weer herkend worden wanneer u naar de website terugkeert. Sessie-cookies worden gewist zodra u uitlogt of de browser afsluit.

Permanente cookies worden geautomatiseerd gewist na een ingestelde tijdsduur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt de instellingen van uw browser naar uw wensen configureren en bijv. acceptatie van third-party cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

In dit verband geldt dat we persoonsgegevens in cookies vergaren noch opslaan. We maken evenmin gebruik van technieken die door cookies verkregen informatie met gebruikersgegevens verbinden.

 

4 Google Web Fonts

Voor de uniforme weergave van de lettertypen gebruiken wij zogenaamde webfonts, die door Google worden aangeboden. De Google Web Fonts zijn lokaal op onze server geïnstalleerd. Er komt geen verbinding tot stand met de servers van Google.

 

5 Verwerking van uw persoonsgegevens in staten buiten de EU en de EER

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in staten buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

6 Rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Hier vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen inzake gegevensbescherming voor de verwerking van uw gegevens.

Informatief gebruik

Uw gegevens, zoals door uw browser automatisch aan ons verstrekt, worden verwerkt in het kader van ons belang om u de websites om te beginnen te kunnen tonen.

 • Art. 6 par. 1 lit. f) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactformulier

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene.

 • Art. 6 par. 1 lit. b) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Newsletter

Onze Newsletters worden u toegestuurd op basis van uw persoonlijke toestemming.

 • Art. 6 par. 1 lit. a) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en hierdoor de Newsletter direct opzeggen.

 

7 Uw rechten op inzage, rectificatie, wissen en beperking

U bezit te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens. Evenzo bezit u het recht op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking. Tevens bezit u een recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover dit onder de voorwaarden inzake gegevensbescherming valt. Mocht u vragen over uw rechten hebben, dan kunt u zich te allen tijde tot ons of ook per e-mail tot onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming richten (zie boven voor contactgegevens).

Bovendien bezit u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bezwaar aan te tekenen bij een autoriteit inzake gegevensbescherming. Een lijst met de autoriteiten inzake gegevensbescherming van alle Duitse deelstaten en de contactgegevens daarvan vindt u met de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wanneer u ons uw toestemming geeft voor een bepaalde vorm van gegevensverwerking, kunt u deze te allen tijde herroepen. In principe hebben we alleen toestemming nodig in bijzondere gevallen, bijv. voor het versturen van de Newsletter.

 

8 Beveiliging van gegevens

Daarnaast hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om uw beschikbare of vergaarde persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend in lijn met de technologische ontwikkeling bijgewerkt.

De overdracht van uw persoonsgegevens met behulp van contactformulieren wordt hierbij met de SSL-techniek (https) versleuteld om toegang door onbevoegde derden te verhinderen.