Een goede service begint bij het eerste contact

Heeft u vragen over onze services? Wij staan graag voor u klaar. Gelieve te kiezen hoe wij contact met u moeten opnemen, vul de hiervoor noodzakelijke velden (met * gemarkeerd) in en klik vervolgens op „Formulier verzenden“.

Hoe moeten wij contact met u opnemen?

Aanhef

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het opnemen van contact. De gegevens worden vooral niet gepubliceerd. Overigens geldt ons Privacybeleid

Dit is gemakkelijk voor u – beantwoord de volgende veiligheidsvraag:

Hoeveel maanden telt een jaar?


Contact

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Germany
+49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
Email

Bezoeken aan de fabriek rmx-processing_head_img_plant-visits_nl.jpg

Bezoeken aan recyclingsinstallaties voor AVI-bodemas

De volgende video's geven meer inzicht in het recyclen van minerale materialen uit afvalverbranding. Aangezien dit in veel landen een relevante afvalstroom is, moeten brancheprofessionals, stakeholders en het publiek beter inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden die onze technologie biedt. Geïnteresseerde partijen of vertegenwoordigers die een installatie live in werking willen zien, kunnen ons een bericht sturen en een rondleiding aanvragen.

Michael Stoll presenteert de installatie in Singapore

In Singapore heeft REMEX een van de modernste recyclingfaciliteiten voor het verwerken van AVI-bodemas van huishoudelijk afval en het terugwinnen van metalen.

Michael Stoll:
"Vandaag ben ik er trots op dat ik Singapore's eerste installatie voor het terugwinnen van metaal uit AVI-bodemas mag introduceren. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap binnen Singapore's langetermijnstrategie voor een volledige terugwinning van residuen afkomstig uit verbranding van huishoudelijk afval. Deze faciliteit is de eerste in haar soort in Azië. Het is het resultaat van de succesvolle samenwerking van de NEA in Singapore en REMEX."

Venkat Patnaik:
"Toen het contract in 2014 aan ons werd toegekend, stonden we voor twee uitdagingen: De ruimtebeperking van 1,2 hectare en een strak tijdspad. Het doel was om een zeer efficiënte inrichting te bouwen door een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. We begonnen in oktober 2014 met de bouw en binnen acht maanden hadden we precies bereikt wat we wilden. Met het metaalterugwinningsproces wordt het volume bodemas dat naar de stortplaats gaat met meer dan tien procent verminderd en wordt de levensduur effectief verlengd."

Spreker:
Bij de door REMEX op 1,4 hectare speciaal gebouwde installatie wordt AVI-bodemas dagelijks ontvangen in onze asontvangsthal waar die wordt opgeslagen en gedroogd. Daarna gaat die naar de inputfeeder voor verwerking.

Bij het eerste station screent de barsizer de verse AVI-bodemas en worden materialen die groter zijn dan 150 mm verwijderd. Het magnetische hulpstuk van de excavateur verwijdert al het grote ferromateriaal.

Op de transportband worden fracties van ferrometalen gescheiden in metalen compartimenten door elektromagneten. Bij de flip-flow wordt de AVI-bodemas gezeefd in verschillende granulaten en doorgesluisd naar de apparatuur.

Bij de geavanceerde terugwinning isoleert een rotor met hoge snelheid het lichtere materiaal op een transportband die het afvoert naar de afvoertrechters. De zwaardere fracties daarentegen worden doorgesluisd naar de flip-flow om te worden gezeefd en daarna naar de eddy currents voor afscheidingen.

Bij de eddy currents wordt non-ferromateriaal afgescheiden van de AVI-bodemas. Het materiaal wordt langs een op hoge snelheid roterende magneet onder de transportband gehaald waarbij van de in totaal acht eddy currents er drie zijn opgesteld in een cascadeopstelling voor het efficiënt terugwinnen van kleine en non-ferrometalen.

Bij het laatste station, het handmatige sorteerstation, haalt een team met de hand roestvrij staal en andere resterende ferro- en non-ferromateriaal eruit zodat de meeste metalen worden teruggewonnen.

Uiteindelijk wordt de verwerkte AVI-bodemas overgebracht naar de afvoertrechters die de wagens voor het storten van de as automatisch laden voor transport naar het Tuas Marine Transfer Station.

De teruggewonnen metalen worden op containers geladen voor levering aan klanten wereldwijd.

Met het verwerken van meer dan 600.000 ton AVI-bodemas per jaar en het terugwinnen van 90% ferro- en non-ferrometalen draagt REMEX bij aan het terugbrengen van het stortingspercentage van afval. En de metaalvrije AVI-bodemas van REMX kan worden verwerkt voor verschillende toepassingen, waardoor het storten van AVI-bodemas tot het verleden kan behoren.

REMEX Minerals - uw partner voor bouwen aan de toekomst.

Vijf installaties in minder dan drie minuten

Het afval van nu is een belangrijke bron voor morgen – vooropgesteld: het krijgt de juiste professionele behandeling. Als specialist in het terugwinnen van grondstoffen uit afval is REMEX een van de internationaal gezochte dienstverleners op het gebied van mineraal afvalverwerking, de productie van bouwstoffen, annvullen van mijnen, sanering en beheer van afvalstortplaatsen.

Tot de internationale kernactiviteiten van REMEX behoort het verwerken van verbrandingsresten. De onderneming exploiteert daarom talrijke installaties in uiteenlopende categorieën. Onder andere in Duitsland, Nederland en in Singapore heeft de groep productievestigingen met jaarcapaciteiten tot 700.000 ton.

De directe toegang tot havens, het wijdvertakte straten- en spoorwegnet en de nabijheid van industrie- en afvalverbrandingsinstallaties garanderen REMEX een beslissend concurrentievoordeel.

Met de door ons ontwikkelde technologieën bieden wij klanten in binnen- en buitenland de juiste concepten voor hoogwaardige recycling.

Bij de verwerking winnen wij uit de verbrandingsresten waardevolle ferro- en non-ferrometalen. De resterende minerale fractie gebruiken wij bij de productie van hoogwaardige secundaire bouwstoffen, die bijvoorbeeld bij wegenbouw en grondwerken of in betonproducten worden gebruikt. Onze technologische deskundigheid is daarmee een essentiële bouwsteen voor een werkendecirculaire economie.

Wasinstallatie van HEROS voor AVI-bodemas

Een gedetailleerde illustratie van de werking en processen van de wasinstallatie, die zich bevindt op het terrein van de Nederlandse REMEX-dochteronderneming HEROS in Sluiskil. De bodemas van de afvalverbranding (AVI-bodemas) wordt behandeld in een hydromechanisch tweetraps proces.

In Nederland beschikt REMEX over een van de grootste Europese installaties voor de behandeling van bodemas afkomstig van afvalverbranding. De dochteronderneming HEROS is verantwoordelijk voor de exploitatie van de fabriek op een oppervlakte van ongeveer 45 ha.

Bodemas van de verbranding van huishoudelijk afval wordt eerst behandeld in de centrale verwerkingseenheid waar de minerale bestanddelen worden gescheiden van metalen en organische onzuiverheden, voordat het wordt doorgegeven aan een nageschakelde installatie die naast andere technische procedures ook talrijke aanvullende eddy current scheiders en zeefprocedures omvat. De resterende as vormt het uitgangsmateriaal voor verdere hydro-mechanische behandeling.

Het wassen van bodemas heeft als voornaamste doel de milieu-eigenschappen ervan te verbeteren. De installatie die we hier op het HEROS-terrein zien, is speciaal ontworpen om de Nederlandse Green Deal uit te voeren. Het is geoptimaliseerd met betrekking tot de minerale behoeften van de Nederlandse markt en is gericht op de productie van gewassen as met een deeltjesgrootte van 0 tot 14 mm.

In de fabriek in Sluiskil bestaat het wassen van afvalverbrandingsas uit een proces in twee fasen met het doel bijzonder hoogwaardige, duurzame vervangende bouwmaterialen te produceren. Een ander voordeel van het proces is de extra terugwinning van waardevolle zware metalen.

Het hart van de hydromechanische technologie wordt gevormd door twee achter elkaar geplaatste wastrommels. Daarin wordt de bodemas intensief met water gereinigd, waarbij slib en organisch materiaal uit de zand- en grindfractie vrijkomen. Het slib wordt later gestort en het organisch materiaal wordt naar de verbrandingsoven gevoerd.

Na het verlaten van de wastrommel wordt het grove materiaal groter dan 2 mm van het zand gescheiden door middel van een zeefproces. De aggregaten worden via verschillende ontwateringszeven met water besproeid om zoveel mogelijk verontreinigingen te verwijderen.

Vervolgens wordt de fractie kleiner dan 0,063 mm van het zand gescheiden door middel van een cycloon. Het resterende slib wordt naar de bezinktank gevoerd voor verdere behandeling en waterterugwinning; later wordt het afgevoerd als filterkoek.

Het gezeefde en gewassen materiaal met een grootte van 2 tot 14 mm wordt eveneens ontwaterd. Samen met de fijne as wordt het materiaal vervolgens opgeslagen voordat het wordt onderworpen aan het tweede hydro-mechanische behandelingsproces.

Na het doorlopen van de tweede wastrommel en het zeefproces, wordt het materiaal met een grootte van 2 tot 14 mm doorgeleid naar een zetmachine. De grove as, die nog waardevolle zware non-ferrometalen bevat, wordt in beweging gebracht door een pulserende waterstroom in water. De metalen zinken sneller dan de as en verzamelen zich op de bodem van de zetmachine, van waaruit ze via een regelbare stuw worden afgevoerd. De resterende minerale fractie wordt overgebracht naar de mengtrommel. Hier wordt het gecombineerd met de fijne as in een vaste verhouding. Het eindresultaat is gewassen granulaat van 0 tot 14 mm.

Het water dat nodig is voor de werking van de wasinstallatie wordt in alle fasen van het proces opgevangen. Het passeert verschillende zuiveringsinstallaties, waaronder een bezinkingstank met flocculant als klaringsmiddel. Na een fysische en chemische behandeling wordt het gezuiverde water teruggevoerd naar het productieproces, waardoor het verbruik van vers water tot een minimum wordt beperkt.

De metalen die tijdens het wasproces worden teruggewonnen zijn onder meer koper, zink, lood, roestvrij staal en kleine hoeveelheden goud en zilver - waardevolle non-ferrometalen die worden verkocht aan metaalverwerkingsbedrijven. Het gebruik van gerecyclede metalen betekent een betere koolstofvoetafdruk, dankzij de verminderde uitstoot van broeikasgassen tijdens de metaalproductie.

Wat het gewassen granulaat betreft, maakt de kwaliteit ervan een volledig hergebruik in toekomstgerichte toepassingsgebieden mogelijk. Onze groep van ondernemingen brengt het materiaal op de markt onder de merknaam granova. Strikte kwaliteitscontrole garandeert dat aan alle vereiste milieu- en technische normen wordt voldaan.

De belangrijkste toepassingen voor gewassen granova bouwmaterialen zijn

  • Wegenbouw,
  • Grondwerken,
  • Asfaltproductie en
  • Betonproducten

In het kader van lopende internationale onderzoeksprojecten wordt het gebruik in toepassingen zoals baksteen, keramiek of cement verder ontwikkeld.

Metaalverwerking in Singapore

REMEX exploiteert haar eigen metaalbehandelingsinstallatie direct naast de AVI-verwerkingsfabriek. De installatie heeft een capaciteit van 200 ton per dag en wordt gebruikt voor het drogen en zuiveren van ijzerschroot.

HEROS: Wat over blifjt is toekomst

De bedrijfsfilm van de recyclingexpert voor mineraal afval HEROS Sluiskil B.V. Het bedrijf is een Nederlandse dochteronderneming van REMEX GmbH.

REMEX GmbH // Sectie REMEX Processing